EHLİ SÜNNET VE KADER

rencontres ecologie die Bu imanın altıncı rüknüdür. Kader Allahın sırlarından bir sırdır. Her şeye gücü yeten Allah bu bilgiyi kendisine mahsus kılmıştır. Böylece onu hiç kimse ne Allaha yakın bir meleği ne de gönderdiği bir Resulü bilmiştir. Sadece bilmemiz gereken aşamalar geçerlidir ötesine gitmek akıl yoluyla bu meseleye dalıp araştırmak caiz değildir.

conocer gente en nuevo leon Peygamber as kader hakkında tartışanları görünce sinirlenir yoksa siz Allahın bir kitabını diğer kitabıyla mı çarpıştırıyorsunuz buyurmuştur.

click here Ehli sünnet vel cemaatın kader hakkındaki inancı Genel olarak Hayır ve şerri tatlısıyla ve acısıyla gelenlere inanmaktır.

Kader ; Yüce Allah’ın kıyamet gününe kadar olacakları belirleyip kaydetmesidir.Yüce Allah, Kalemi yaratmış, sonra ona,Yaz diye emretmiştir.o Ne Yazayım ? deyince Olacakları yaz buyurmuştur. Oda O andan kıyamete kadar olacak şeylerin tümünü yazmıştır.TİRMİZİ –EBU DAVUT

Bu Yüzden Nasibi Olan Eninde Sonunda Ona Ulaşacak, Nasibi Olmayan İse ne yaparsa yapsın elde edemeyecektir. Yüce Allah Kitabında bunu özetle şöyle açıklamaktadır.

-‘’Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yokturki,biz onu yaratmadan önce ,bir kitapta yazmış olmasın.şüphesiz bu Allaha göre kolaydır. HADİD 22

Cibril Hadisinde Kadere iman hadisinin aktarılmasında şöyle bir olay söz konusudur! Abdullah b.Ömer ra bu hadisi şerifi, Basradan Hac ve Umre için hicaza gelen Yahya b.yamer ve huveyd b.Abdurrahman Kader hakkında soruları üzerine bu hadisi rivayet etmiştir.

Basra dan ilk olarak Mabed el cuheni ve ona tabi olanlar Kaderi inkar etmişlerdir.Hadiselerin Allahın cc hiçbir taktir ve bilgisi olmaksızın gelişi güzel olacağını ileri sürmüşlerdir. Abdullah bin Ömer ra onları dinledikten sonra şöyle demiştir.’ Sen Basra’da onlarla görüştüğünde kendilerine söyleki ben onlardan uzağım,onlarda benden uzaktır. Allaha cc yemin olsun ki onlardan birinin uhut dağı kadar altını olsa onu hayır için harcasa kadere inanmadıkça, Allah cc onun hayrını kabul etmez dedi ve Cibril hadisini rivayet etti.

Kader; ezelden ebede kadar meydana gelecek olan her şeye dair Allahın cc ezeli bilgisi ile kalemin bunları yazdığına inanmaktır.

Kaza ; Yüce Allahın cc önceden belirleyip taktir ettiği işlerin,zamanı gelince meydana gelmesine denir. Ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor ; ……… Her şeyi yaratan ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah cc yüceler yücesidir.( Furkan 2)

Ve yine ; Deki Allahın cc bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. ) (Tevbe51)

Alimler şöyle demiştir: Kadere iman etmiş olmak için onun dört aşamasına inanmak şarttır.

BİRİNCİ AŞAMA; Yüce Allah’ın her şeyi bildiğine inanmaktır. Kuranı kerimde yüce Allahın bilgisinin her şeyi kapsadığına dair ayetler pek çoktur. TALAK SURESİ 12 DE ‘’ Bu Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz diye dir.

Yine ‘’ Gaybın anahtarı Allah’ın yanındadır; onları o’ndan başkası bilemez. O’ karada ve denizde ne varsa bilir; o’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez.O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.Yaş ve kuru ne varsa hepsi apacık bir kitaptadır. ENAM 59

İKİNCİ AŞAMA; Allah’ın kıyamet kopuncaya kadar olacakları, yerleri ve gökleri yaratmadan elli bin yıl önce yazdığına inanmaktır. Olacak her şey yazılıp bitmiştir. Artık her şey yazılmış,mürekkeb kurumuş, defterler dürülmüştür.Dolayısıyla nimetlerden ve musibetlerden nasibiniz size mutlaka ulaşacak,nasibiniz olmayan ise hiçbir zaman ulaşamayacaktır.

Öyleyse başınıza bir musibet geldiğinde ‘’ Şöyle yapsaydım başıma bu gelmezdi demeyin çünkü her şey kararlaştırılmış ve kaydedilmiştir. Muhakkak yazdığı gibi tahakkuk edecektir.

Şayet birisi Hadiste ‘’ Her kim rızkının genişlemesini ve ömrünün uzamasını isterse sılai rahim yapsın buyuruyor’’ denirse derizki; Evet böyle bir hadis vardır. Ancak kaderde böylesi kişinin sılai rahim yapmasıyla ömrünün uzamasıda yazılıdır.Onun kaderinde sılai rahim yapacağı rızkının bollaşacağı ve ömrünün uzayacağıda yazılıdır.

Bilelimki Levh-i Mahfuz’da yazılanlara daha sonra bazı şeyler eklenir. Bazıları şunlardır.

Cenin anne karnında dört ayı doldurunca ona rahim görevlisi bir melek gönderilir ve o cenine ruh üfler, ona dört şeyi yazar Rızkını-Ecelini- Bedbahlardanmı mutlulardanmı olacağı yazılır. Bu Levhi Mafhuzdaki ayrı bir yazıdır. Bu insanın başlangıcındaki yazıdır.o yüzden Alimler onu ömre nisbet ederek ‘’Ömürle ilgili yazıdır’’ diye isimlendirirler.

Bu cenin dört ayı yani 120 günü doldurduğunda gerçekleşir. Bu yüzden ceninin dört ayı doldurunca hareket etmeye başladığını görürsünüz,çünkü o vakitten sonra ona ruh girmiştir.daha öncesinde ise bir et parçasıydı.

Resulullah as şöyle buyurmuştur.’’ Sakın sizden hiç kimse rızkının geç geldiğini düşünerek acele etmesin. zira Cebrail as içime ‘’Sizden hiç kimse rızkının tamamını almadan bu dünyadan göçmeyecektir. diye fısıldadı. Öyleyse ey insanlar Allahtan korkun ve isteğinizi güzel yapın. TABARANİ-HAKİM SAHİH

Hatim el esamma Bu yolda Allaha tevekkülü neye bina ettin dediler. Şöyle cevap verdi; Şu Dört şeye bina ettim

1:Rızkımı benden başka hiç kimsenin yiyemeyeceğine inandım.rahatladım.

2:Amelimi benden başka hiç kimsenin yapmayacağını bildim,şimdi onunla meşkulüm.

3:Ölümün bana ansızın geleceğini bildi. Onun için ben ondan önce önce gidiyorum.

4:Nerede olursam olayım Allahıncc gözünden uzak olamadığıma inandım ve ondan hep haya etmekteyim.

Birde her yıl gerçekleşen bir yazımda vardırki oda Kadir gecesindeki bir sene boyunca olacakları yazmasıdır. Ayeti celilede ‘’ Biz onu mubarek bir gecede indirdik.kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir.DUHAN 3-4

ÜÇÜNCÜ AŞAMA; Herşeyin Allahın cc izniyle gerçekleştiğine hiç bir şeyin onun iradesi dışına çıkamadığına inanmaktır. Ayeti celilede Rabbimiz buy.’’ Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.TEKVİN 29

Başka bir ayette ‘’ Allah cc dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler, kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de içlerinden kimi iman etti.kimi inkar etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı.Lakin Allah cc dilediğini yapar. BAKARA 253

Yüce Allah cc kendisinin istemedikce hiçbir isteğimizin gerçekleşemeyeceğini her ne yaparsak onun dilemesi ve izin vermesiyle gerçekleştiğini beyan etmektedir.

Yine Allah dilediği olur dilemediği olmaz derler. Hidayet Allahın elinde Bundan dolayı Peygamber as ey kalpleri evirip çeviren Allahım kalbimi dinin üzere sabit kıl.buyuruyor.

(Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allahtandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter.(Nisa Suresi,Ayet 79)

Allah dilediğini yapar diyoruz.

Müseyyidden rivayet edildiğine göre Ebu Talib can çekişirken Resulullah as yanına girdi.yanında ebu cehilde vardı. Resulullah as Ey Amcacığım! Allah tan başka ilah yoktur’’ de bu sözü Allah katında senin için bir hüccet olarak göstereyim diye buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cehl ve Abdullah,ibni ebu umeyye; Ey Ebu Talib ! Abdulmuttalibin dininden dönüyormusun’ dediler Bu sözü devamlı tekrar ettiler. Sonunda Ebu Talib son söz olarak Abdulmuttalibin dini üzere dedi. Resulullah as şöyle buyurdu. ‘’ Nehy edilmediğim sürece senin için Allahtan cc mağfiret dileyeceğim. ‘’ Ancak daha sonra şu ayet indi. ‘’ Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar Allaha ortak koşanlaer için mağfiret dilemek Peygambere ve Müminlere yaraşmaz. TEVBE 113

Ayrıca şu ayet indi;’’ Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin ancak Allah dilediğini doğru yola iletir. Ve doğru yola erecekleri daha iyi bilir. KASAS 56

Abbas b.abdulmuttalip(amcası) riv göre o Resulullah as Amcana bir faydan olmadımı? Oysa o seni koruyor ve senin için başkalarına kızıyordu. Dedi. Resulullah as ise şöyle dedi.’’ O Cehennemin hafif bir bölgesindedir. Eğer ben olmasaydım cehennemin en alt tabakasında olurdu. BUHARİ VE MÜSLİM.

Evet demekki Allahın istemesi lazım.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA;

Her şeyi Allahın yarattığına inanmaktır.Yüce Allah şöyle buyuruyor.’’ Allah her şeyin yaratıcısıdır.o her şeye vekildir.’’ZÜMER 62 YİNE ‘’ Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah yüceler yücesidir. FURKAN 2

Evet dolayısıyla kulun fiillerini Allahın yaratmasıyla meydana gelir. ancak onu fiilen yapan kuldur,Allah değildir. Kul sadece o fiili işler,Allah ise yaratır.Böylece o,yaratma itibariyle Allaha, İşleme ve yapma itibariyle de kula nisbet edilir.

Dolayısıyla meydana gelen her şey Allahın cc yaratmasıdır. Ancak Allahın sıfatları böyle değildir. Örneğin Kuran-ı kerim Allah cc onu kulu Muhammed as indirmiştir. Fakat o mahluk değildir.çünkü kuran Allahın kelamıdır.Allahın kelamı da sıfatlardan birisidir.Allahın sıfatları ise mahluk değildir.

Bunlar kadere imanın dört aşamasıdır. Hepsine inanmak şarttır. Yoksa kadere inanmamış oluruz.

Kadere imanın faydası çoktur.

Çünkü insan her şeyi Allahın emrettiği ve dilediği gibi gerçekleşeceğini bilirse rahatlar, Nitekim bir hadiste Resulullah as Müminin durumuna hayret edilir,onun her hali hayırdır.Bir nimete nail olsa şükreder böylece onun için hayır olur.Başına bir sıkıntı gelse sabreder böylece oda onun için hayır olur. MÜSLİM

AYETTE ‘’Deki Allahın yazdığından başkası isabet etmez’’ insan bunu duyunca rahatlar ve sabreder veya şükreder.

BELALARA SABREDER

Kul başına gelen musibetlerin Allah’ın kaza ve kaderi ile olduğuna gönülden inandığında belalar ona basit gelir,musibetlerin yükü hafifler ve azabın hoş tadını almaya başlar.

Ayette ‘’Biz sizi biraz açlık mallardan canlardan eksiltmeyle imtehan edeceğiz sabredenleri müjdele buyuruyor.’’

Sabırlı ve tevekkül ehli bir kadının kocası ölür ve dul kalır. Kadınlar toplanıp onu feryadı figan etmeye,kızgınlığa itmeye çalışır,ona kocasıyla geçen parlak geçmişi hatırlatırlar.Kadın sabır ve tevekkül diliyle şöyle der’’ Ben kocamı rızık veren değil,yiyip içen bir adam olarak gördüm.yiyen ölünce geride rızık veren kaldı.

ÖLÜMDEN KORKMAZ VE DÜŞMANLARI KARŞISINDA CESARETLİ OLUR;

Sahabeyi güçlü kılan buydu. Çünkü insanın ömrü sayılı günler ve belli nefeslerdir. Allah cc şöyle buy.’’ Ömrü uzun olanın çok yaşaması ve ömürlerin azalması şüphesiz Kitab’tadır. FATIR 11

Hz Ali ra Hiç korkmadan müşriklerin yapacaklarından. Hz Resulullah as yatağına yatıyordu.

HAYIR VE ŞER DEMEK İSE; HAYIR: Bol kazanç,helal rızık ,sağlık ,eş,çocuk insana faydalı şeyler ŞER İSE: Cahalet,fakirlik,hastalık,evlatsızlı vb. bunların hepsi hayırda şerde Allah’cc dandır. Nitekim ayette’’ Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtehan ederiz.Ve siz,ancak bize döndürüleceksiniz. ENBİYA 35

Allah cc bazı şeyleri büyük faydalar getireceğinden dolayı bir şerri,hayırlı ve hikmeli olduğu için taktir eder. Ayette ‘’ İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozulduki Allah cc yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler. RUM 41

Hayır ve şerriyle Kadere inanman sözü Peygamber as şu sözüyle çelişmezmi diyenler olabilir ‘’ Allahım ! Şer sana nisbet edilmez’’ MÜSLİM 771

Cevaben derizki’’ Allahın sırf şer yaratması imkansızdır. Allah her şeyi bir hikmete binaen yapmaktadır . örneğin Bir yağmur yağdırır bu tarlası olan için hayırken sokakta kalan için şer olabilir. Verilen malda sağlık ve ya hastalıkta böyledir. Yoksa Allah zulmetmez şerde zulüm değil imtehandır. Günahlara kefarettir. Onuniçin abid bir kadın eli yara olunca sabretmiş, Allaha şükretmiş ve Vallahi ödülünün tatlılığı bana, Sabrının meşaketini unutturuyor. Demiştir.

Yine Şer ,Hakikatı Allahın fiilinde değil yaptığı etkidedir. Ayette ‘’ Deki Yarattığı şeylerin şerrinden…sabahın Rabbine sığınırım..felak 1-2

Bir adam hasta olsa dağlama yapılsa o acı ona şerdir. Ama daha sonra faydasına olacaktır.

Şayet birisi Bununla Allahın ‘’Sana gelen her iyilik Allahtandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.NİSA 79 Ayetiyle çelişmiyormu derse cevaben derizki; ‘’ Sana gelen iyilik Allahtandır’’ Yani onun lütfudur.Başta ve sonda sana bu ihsanda bulunan o dur. ‘’ Başına gelen kötülük ise nefsindendir ‘’ Yani sebebi sensin. Onu taktir eden Allah tır cc. Fakat sebeb olan sensin. Nitekim başka bir ayette ‘’ Başınıza gelen her hangi bir musibet,kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündedendir.Allah çoğunuda affetmiştir. ŞURA 30.

adana cuma sohbetleri

YAZANLARIMIZ


IMAGE
Minimanti denuderanno disenfiasse http://modernhomesleamington.co.uk/?id=13924 ritranquillaste antelunari. Rinserrerebbe malinconica 2- Ali KAÇAR
IMAGE
see 3- Kâzım SAĞLAM
IMAGE
see 6- Mustafa KAYA