HAYIR VE ŞERRİYLE KADERE İMAN

follow AHİRETE İMAN Allah cc görünmesi ( inkar edilmeyen ehli sünnet inancıdır) ayette onlar Rablerine bakacaklar buyuruyor. cennet ve cehennem ebedidir.ayette yüce Allah cc hud suresi 106-108 ‘’ Bedbaht olanlar ateştedirler,orada onların (öyle feci) nefes alıp vermeleri vardır ki! Rabbinin dilediği hariç (onlar) gökler ve yer durdukca o ateşte ebedi kalacaklar. Çünkü Rabbin istediğini hakkıyla yapandır. Mutlu olanlara gelince ,onlar da cennettedirler.Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukca o cennetde ebedi kalacaklardır. Bu nimetler bitmez tükenmez bir lütuftur.’’
HAYIR VE ŞERRİYLE KADERE İMAN
Kadere iman meselesi önemli bir meseledir ve imanda olmazsa olmazlardandır. Sırf bu mesele yüzünden iki tane hatta üç tane hak sapan fırka vardır. Ehli sünnet vasat bir yoldadır.
Bu imanın altıncı rüknüdür. Kader Yüce Allah’ın kıyamet gününe kadar olacakları belirleyip kaydetmesidir. Yüce Allah, Kalemi yaratmış, sonra ona,Yaz diye emretmiştir.o Ne Yazayım ? deyince Olacakları yaz buyurmuştur. Oda O andan kıyamete kadar olacak şeylerin tümünü yazmıştır. TİRMİZİ –EBU DAVUT
Bu Yüzden Nasibi Olan Eninde Sonunda Ona Ulaşacak, Nasibi Olmayan İse ne yaparsa yapsın elde edemeyecektir. Yüce Allah Kitabında bunu özetle şöyle açıklamaktadır.
‘’Bilmiyormusunki Allah gökteki ve yerdeki şeyleri bilir. Şüphesiz bu bir kitaptır ve gerçekten bu ona zor değildir. HAC 7
-‘’Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki; Biz onu yaratmadan önce ,bir kitapta yazmış olmasın.şüphesiz bu Allaha göre kolaydır. HADİD 22

Cibril Hadisinde Kadere iman hadisinin aktarılmasında şöyle bir olay söz konusudur! Abdullah b.Ömer ra bu hadisi şerifi, Basra’dan Hac ve Umre için hicaza gelen Yahya b.yamer ve huveyd b.Abdurrahman Kader hakkında soruları üzerine bu hadisi rivayet etmiştir.
Basra dan ilk olarak Mabed el cuheni ve ona tabi olanlar Kaderi inkar etmişlerdir.Hadiselerin Allahın cc hiçbir taktir ve bilgisi olmaksızın gelişi güzel olacağını ileri sürmüşlerdir. Abdullah bin Ömer ra onları dinledikten sonra şöyle demiştir.’ Sen Basra’da onlarla görüştüğünde kendilerine söyleki ben onlardan uzağım,onlarda benden uzaktır. Allaha cc yemin olsun ki onlardan birinin uhut dağı kadar altını olsa onu hayır için harcasa kadere inanmadıkça, Allah cc onun hayrını kabul etmez dedi ve Cibril hadisini rivayet etti.
Kader; ezelden ebede kadar meydana gelecek olan her şeye dair Allahın cc ezeli bilgisi ile kalemin bunları yazdığına inanmaktır.
Kaza ; Yüce Allahın cc önceden belirleyip taktir ettiği işlerin,zamanı gelince meydana gelmesine denir. Kader ve Kazaya iman demek bize nisbetle hayır ve şer iyi ve kötü,acı ve tatlı,canlı ve cansız,faydalı ve faydasız,her ne varsa hepsini Allahın cc bilmesi,dilemesi,taktir ve yaratması ile olduğuna inanmak demektir.
Ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor ; ……… Her şeyi yaratan ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah cc yüceler yücesidir.( Furkan 2)
Ve yine ; Deki Allahın cc bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. ) (Tevbe51)
Hz Peygamber as Cibril iman nedir diye sorduğunda o, Allaha , meleklerine , kitaplarına ,peygamberlerine,ahret gününe , hayır ve şerriyle Kadere iman etmektir. Cevabını vermiştir.
Alimler şöyle demiştir: Kadere iman etmiş olmak için onun dört aşamasına inanmak şarttır.
Bazen bir yağmur yağar, işte bu yağmur Çifçi için hayır olabilirken Dışarıda yatan evsiz bir aile için şer olabiliyor. Allah cc Çifciyi şükür Aileyi ise Sabir ile imtehan ediyor. Hadis şerifte Nebi sav buyuruyorki. Suheyb (r.a)'tan rivayet edildiğine göre,
“Mümin kimsenin işine şaşarım. Gerçekten onun bütün işleri hayırdır. Bu müminden başka hiç kimse de yoktur. Kendisine bir iyilik isabet ederse ver¬diği nimetten dolayı ALLAH'a şükreder. İşte bu, onun için bir hayır olur. Bir sıkıntı isabet ederse buna karşı sabreder. Bu da onun için bir hayır olur.Ahmed b. Hanbcl, Müsned, 4/332, 333, 6/15, 16
BİRİNCİ AŞAMA; Yüce Allah’ın her şeyi bildiğine inanmaktır. Kuranı kerimde yüce Allahın bilgisinin her şeyi kapsadığına dair ayetler pek çoktur. TALAK SURESİ 12 DE ‘’ Bu Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz diye dir.
Yine ‘’ Gaybın anahtarı Allah’ın yanındadır; onları o’ndanbaşkası bilemez. O’ karada ve denizde ne varsa bilir; o’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez.O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.Yaş ve kuru ne varsa hepsi apacık bir kitaptadır.ENAM 59
İKİNCİ AŞAMA; Allah’ın kıyamet kopuncaya kadar olacakları, yerleri ve gökleri yaratmadan elli bin yıl önce yazdığına inanmaktır. Olacak her şey yazılıp bitmiştir. Artık her şey yazılmış,mürekkeb kurumuş, defterler dürülmüştür.Dolayısıyla nimetlerden ve musibetlerden nasibiniz size mutlaka ulaşacak,nasibiniz olmayı ise hiçbir zaman ulaşamayacaktır.
Öyleyse başınıza bir musibet geldiğinde ‘’ Şöyle yapsaydım başıma bu gelmezdi demeyin çünkü her şey kararlaştırılmış ve kaydedilmiştir. Muhakkak yazdığı gibi tahakkuk edecektir.
Şayet birisi Hadiste ‘’ Her kim rızkının genişlemesini ve ömrünün uzamasını isterse sılai rahim yapsın buyuruyor’’ denirse derizki; Evet böyle bir hadis vardır. Ancak kaderde böylesi kişinin sılai rahim yapmasıyla ömrünün uzamasıda yazılıdır. Onun kaderinde sıla’i rahim yapacağı rızkının bollaşacağı ve ömrünün uzayacağı’da yazılıdır.
Bilelimki Levh-i Mahfuz’da yazılanlara daha sonra bazı şeyler eklenir. Bazıları şunlardır.
Cenin anne karnında dört ayı doldurunca ona rahim görevlisi bir melek gönderilir ve o cenine ruh üfler, ona dört şeyi yazar Rızkını-Ecelini- Bedbahlardanmı mutlulardan’mı olacağı yazılır. Bu Levhi Mafhuzdaki ayrı bir yazıdır. Bu insanın başlangıcındaki yazıdır.o yüzden Alimler onu ömre nisbet ederek ‘’Ömürle ilgili yazıdır’’ diye isimlendirirler.
Bu cenin dört ayı yani 120 günü doldurduğunda gerçekleşir. Bu yüzden ceninin dört ayı doldurunca hareket etmeye başladığını görürsünüz,çünkü o vakitten sonra ona ruh girmiştir.daha öncesinde ise bir et parçasıydı.
Birde her yıl gerçekleşen bir yazımda vardırki oda Kadir gecesindeki bir sene boyunca olacakları yazmasıdır. Ayeti celilede ‘’ Biz onu mubarek bir gecede indirdik.kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir.DUHAN 3-4
ÜÇÜNCÜ AŞAMA; Herşeyin Allahın cc izniyle gerçekleştiğine hiç bir şeyin onun iradesi dışına çıkamadığına inanmaktır. Ayeti celilede Rabbimiz buy.’’ Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.TEKVİN 29
Başka bir ayette ‘’ Allah cc dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler,kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de içlerinden kimi iman etti.kimi inkar etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı. Lakin Allah cc dilediğini yapar. BAKARA 253
Yüce Allah cc kendisinin istemedikce hiçbir isteğimizin gerçekleşemeyeceğini her ne yaparsak onun dilemesi ve izin vermesiyle gerçekleştiğini beyan etmektedir.
Yine Allah dilediği olur dilemediği olmaz derler. Hidayet Allahın elinde Bundan dolayı Peygamber as ey kalpleri evirip çeviren Allahım kalbimi dinin üzere sabit kıl.buyuruyor.
(Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allahtandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter.(Nisa Suresi,Ayet 79)
Allah dilediğini yapar diyoruz.
Müseyyidden rivayet edildiğine göre Ebu Talib can çekişirken Resulullah as yanına girdi.yanında ebu cehilde vardı. Resulullah as Ey Amcacığım! Allah tan başka ilah yoktur’’ de bu sözü Allah katında senin için bir hüccet olarak göstereyim diye buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cehl ve Abdullah,ibni ebu umeyye; Ey Ebu Talib ! Abdulmuttalibin dininden dönüyormusun’ dediler Bu sözü devamlı tekrar ettiler. Sonunda Ebu Talib son söz olarak Abdulmuttalibin dini üzere dedi. Resulullah as şöyle buyurdu. ‘’ Nehy edilmediğim sürece senin için Allahtan cc mağfiret dileyeceğim. ‘’ Ancak daha sonra şu ayet indi. ‘’ Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar Allaha ortak koşanlar için mağfiret dilemek Peygambere ve Müminlere yaraşmaz. TEVBE 113
Ayrıca şu ayet indi;’’ Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin ancak Allah dilediğini doğru yola iletir. Ve doğru yola erecekleri daha iyi bilir. KASAS 56
Abbas b.abdulmuttalip(amcası) riv göre o Resulullah as Amcana bir faydan olmadımı? Oysa o seni koruyor ve senin için başkalarına kızıyordu. Dedi. Resulullah as ise şöyle dedi.’’ O Cehennemin hafif bir bölgesindedir. Eğer ben olmasaydım cehennemin en alt tabakasında olurdu. BUHARİ VE MÜSLİM.
Evet demek ki Allahın istemesi lazım?

http://foodintravel.it/zenzero-dieci-benefici/?mashsb-refresh" and "x"="x

high yield strategie für binaere optionen  

http://sumarplant.ro/franciye/3831